Náklady podílových fondů

Investování prostřednictvím podílových fondů s sebou nese náklady v podobě poplatků. Investování na vlastní pěst je spojeno také s poplatky, přičemž navíc vyžaduje poměrně rozsáhlé znalosti, zejména v oblasti fundamentální analýzy - tj. posouzení finančních výkazů firmy, jejího postavení na trhu atd.

Náklady podílových fondů v sobě zahrnují jednak náklady na tyto analýzy, dále distribuční poplatky, poplatky za správu fondu, nadvýkonnost apod.

Pro posouzení nákladovosti fondu sledujte zejména ukazatel TER (Total Expense Ratio), resp. tzv. syntetický TER.

Poplatky podílového fondu

 • Vstupní
  Poplatek se strhává na začátku investice buď jednorázově nebo postupně. Obvykle je počítán z velikosti investice a jeho výše je závislá na konkrétním fondu a správci. Její maximální výše bývá většinou do 5%, obvyklá sazba je někde kolem 3% - 3,5%.
 • Výstupní
  Nebývá zvykem kombinace vstupního a zároveň výstupního poplatku. Některé fondy účtují výstupní poplatek v případě, že nedodržíte určitý minimální investiční horizont.
 • Poplatek za správu - manažerský poplatek (management fee)
  Je počítán jako určité % průměrné roční hodnoty fondu (NAV). Z tohoto poplatku jsou hrazeny veškeré náklady na provoz fondu a jejich manažerů. Jeho maximální výše bývá obvykle okolo 2%.
 • Výkonnostní poplatek (performance fee)
  Někdy bývá účtován také poplatek za výkon fondu nad určitou hranici - např. při výkonnosti vyší než je benchmark. Mělo by jít o odměnu za přidanou hodnotu manažera fondu.

Co sledovat?

 • TER (Total Expense Ratio)
  Přesnější je však ukazatel, který se nazývá syntetický TER. Pokud totiž fond investuje více než 10% svého majetku do jiného fondu (fondy tak zkreslovaly své TER), musí do celkové nákladovosti započítat i TER tohoto druhého fondu.
 • Transakční náklady
 • Obrátkovost portfolia (Turnover Ratio)

ISIN (International Securities Identification Number):

Jde o jednoznačnou identifikaci fondu, který je vyjádřen dvanáctimístným číslem, které přiděluje centrální depozitář cenných papírů.

 

KIID (Key Investor Information Document):  

Jde o dokument, který obsahuje klíčové informace pro investory (tam musí fondy ze zákona zveřejnovat pravdu). Mrkněte se na roční nebo běžné náklady. Pokud přesahují 3% ročně, potom už nemusíte číst odstavce věnované cílům a politice fondu, protože základním cílem takového fondu je vytáhnout z lidí peníze.

Ještě k poplatkům...

Poplatky jsou velmi diskutovanou součástí na investičním trhu. Existuje velký rozdíl mezi bankovním a nebankovním správcem fondu. Hlavním distribučním kanálem bankovního správce je jeho mateřská banka + další externí zprostředkovatelé. U nebankovních správců je jedinou možností distribuce přes nezávislé zprostředkovatele, které musí oslovit dostatečně širokou a a atraktivní nabídkou fondů.

V poslední době je zřejmá tendence k tomu, že si správcovská společnost musí poplatky zasloužit. Proto jsou také tyto poplatky navazovány na výkonnost fondu a správce se musí více podílet na na zhodnocení - své přidané hodnotě.


Poplatky za poradenství a distribuci se nedají jen tak obejít. Klientovi se musí někdo věnovat, udělat s ním analýzu, poradit mu, navrhnout individuální portfolio, sledovat vývoj, hlídat jeho emoce a alokaci aktiv, případně provést rebalancování.


Nedá se také zjednodušeně říci, že nízké poplatky automaticky znamenají zajímavý fond pro investování. Jsou fondy, které mají vyšší poplatky, ale dokáží je svými výnosy kompenzovat. Důležitá je tedy kvalitní analýza jak klienta, tak samotných fondů a tržního prostředí.

V oblasti finančního poradenství je nevhodným systémem tzv. multi-level marketing. Ten totiž v sobě zahrnuje několika úrovňovou provizní pyramidu a prodejce, který je v systému dole a jedná s klientem, je často při zprostředkování produktů motivován výší své provize. Má tedy zájem na tom, aby prodal produkt, který je ohodnocen vysokou provizí (poplatkem), aby byl schopen uživit sebe a celou strukturu nad sebou. Některé MLM společnosti však uplatňují model, při kterém je celá produktová řada odměňována stejnou výší provize. Tedy - ať prodejce prodá jakýkoliv produkt bez ohledu například na vstupní poplatek, jeho odměna bude stále stejná.

Osobně si myslím, že MLM systém je vynikající prodejní kanál, ale jen pro určité produkty (např. potravinové doplňky). Na finanční trh však nepatří, což dokazuje i zkušenost ze západního světa, kde je v některých zemích pro prodej finančních produktů zakázaný.