Hedgeové fondy

Jde o fondy, které jsou vyhrazeny pro bonitní investory. Jde o poměrně exkluzivní záležitost a investory jsou tzv. kvalifikovaní investoři a profesionální investoři.

Hedgeové fondy nabízejí možnost vydělat i na stagnujícím či klesajícím trhu.

Mohou fungovat v poměrně široké škále. Na jedné straně jsou extrémně regulované fondy, které mají auditory a externí administrátory, na druhé straně jsou fondy, které nejsou regulované vůbec.

Hedgeové fondy mívají nejrůznější alternativní investiční strategie. Od tržně neutrální, přes long-short přístup, relative value, restrukturalizace firem, případně nejrůznější derivátové nebo měnové obchody a řadu dalších.

 

Dají se považovat za vyší formu kolektivního investování především proto, že ke klientům přistupují podstatně osobněji. U klasických podílových fondů se i větší klient málokdy setká s lidmi, kteří rozhodují o strategii fondu. Není také obvyklé mít kontakt přímo na portfoliomanažera. Důvodem osobního přístupu je vyšší minimální vstupní investice, tedy menší počet investorů s vyššími objemy investic. V takových fondech mají podstatnou část majetku vloženou také manažeři fondu, což na investory působí pozitivně.

Poplatková struktura u hedgeových fondů bývá obvykle 2/20, tedy 2% správcovský poplatek a 20% poplatek z dosažených výnosů. Zde je důležité zjistit, zda fond používá tzv. "high watermark" (nejvyšší bod přílivu), který je pro klienta důležitý zejména z důvodu spravedlivého určení poplatku z výnosu. V případě high watermark má správce nárok na výplatu podílu na výnosu teprve v případě, až klientovi přinese reálný výnos.


Výhodou hedgeových fondů je zejména neomezený rozsah investičních možností. S tím jsou však spojena také vyšší rizika.

Nevýhodou hedgeových fondů je hlavně poměrně náročné získávání informací o nich, jejich analýza a výběr samotného fondu. Dostupných zdrojů, kde by si investor mohl hedgeové fondy analyzovat, je málo a většinou jsou uzavřené nebo zpoplatněné. Další nevýhodou může být nízká likvidita portfolia. Některé fondy mají tzv. " lockout period", během které je problematické vybrat peníze bez poplatku. Stejně jako u každé jiné investice je tedy vhodné dodržet doporučený investiční horizont.


Při výběru hedgeového fondu je potřeba být náročný na osobu manažera fondu a zjistit co nejvíce nezávislých informací. Je to důležité proto, že manažer disponuje majetkem fondu a je tudíž naprosto klíčovou osobou.