Otevřené podílové fondy

Co je to podílový fond?

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ    Podílový fond je nástrojem kolektivního investování - slouží tedy mnoha investorům zároveň. Je založeno na myšlence minimalizace investičního rizika rozložením investice do širšího portfolia s využitím většího objemu finančních prostředků a zároveň snížením nákladů na investici (zvýšením výnosového poteciálu), než by měl k dispozici individuální investor.

PODÍLOVÝ LIST   je majetkový cenný papír, který představuje podíl investora ve fondu.

 

MAJETEK VE FONDU

Podílový fond je soubor majetku - akciový fond je portfolio vybraných akcií, dluhopisový fond je souborem dluhopisů apod. Správu tohoto majetku vykonává investiční společnost (má k tomu licenci), ale majetek patří přímo podílníkům v poměru podle počtu držených podílových listů. Otevřený podílový fond nemá právní subjektivitu.

Majetek podílníků je oddělen od majetku investiční společnosti a celý sektor je pod dohledem národní banky a Komise pro cenné papíry. Správce nemůže s majetkem ve fondu nakládat podle libosti.

 

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST - SPRÁVCE FONDU

Investiční společnost nakupuje pro podílníky na finančním trhu cenné papíry (akcie, dluhopisy apod.) v souladu se strategií fondu, která je zakotvená v tzv. statutu fondu. Investiční fond má svého manažera fondu.

 

DEPOZITÁŘ

Každý fond má svého depozitáře, kterým je banka. Ta vede účty fondu a eviduje pohyb peněz na nich a majetek fondu. Pokud by depozitář odhalil, že se správce pokouší o nějakou nekalost, je jeho povinností mu v tom zabránit.

Princip otevřeného podílového fondu

Představme si, že máme portfolio cenných papírů v hodnotě 10 milionů Kč.

 • investoři drží 1 milon vydaných podílových listů
 • hodnota jednoho podílového listu je tedy 10 Kč

Příklad 1: Nový investor pošle na účet fondu 1 milion Kč.

 • celková hodnota majetku je 11 milionů Kč. Pro zjednodušení předpokládáme, že hodnota se nezměnila kvůli pohybu na trhu ani z jiných důvodů.
 • tzn., že hodnota jednoho podílového listu je pořád 10 Kč
 • nový klient obdrží 100.000 Kč podílových listů
 • celkový počet podílových listů bude 1 100.000

Příklad 2: Stávající klient vybere 1 milion korun

 • správce fondu mu peníze pošle na účet a jeho podílové listy zruší
 • hodnota podílového listu se pro ostatní podílníky nemění

 

Za hotovost, kterou správce fondu přijme od podílníků, přikoupí manažer fondu cenné papíry, případně ji ponechá jako částečnou rezervu na účtu (kvůli žádostem podílníků o odkup).

 

Kurz fondu

Kurz fondu, tedy cenu podílového listu, pravidelně stanovuje správce fondu. Nemůže si jej ale vycucat z prstu. Cena podílového listu je určena následně:

KURZ PODÍLOVÉHO LISTU = (MAJETEK FONDU minus ZÁVAZKY (správní náklady))   děleno   POČET VYDANÝCH PODÍLOVÝCH LISTŮ

MAJETEK FONDU = tržní cena v něm obsažených aktiv

ZÁVAZKY = náklady na správu fondu (mzdy, marketing, audit apod.); V podstatě jde o nákladovost fondu a lze jej posoudit například podle ukazatele TER (Total Expense Ratio)

 

Čisté jmění fondu (tedy majetek minus závazky) je označováno zkratkou NAV (Net Asset Value)

Výhody fondu

 • Rozložení rizika (diverzifikace)
  Investice je rozložena do desítek nebo stovek investičních titulů. Zároveň je zde také nízká vzájemná korelace investic. Korelace vyjadřuje, do jaké míry se dvě investice pohybují spolu (např. akcie a dluhopisy / akcie potravinářských firem a akcie těžařů ropy apod.). Diverzifikace také omezuje kolísání hodnoty celého portfolia.
 • Okamžitá likvidita
  Do otevřeného podílového fondu lze kdykoliv vstoupit a kdykoliv z něj vystoupit. Peníze jsou dostupné cca do 1 týdne od doručení žádosti správci fondu.
 • Profesionální správce
 • Úspory z rozsahu
  Velký objem majetku pod správou umožňuje efektivnější investování, než by si mohl dovolit drobný investor. Ten také může prostřednictvím fondu investovat do nástrojů, které by si jinak těžko koupil.
 • Daňové zvýhodnění
  Pokud přesáhne doba Vaší investice 3 roky (dle zákonů r. 2015), výnos nepodléhá zdanění (narozdíl např. od termínovaného vkladu).
 • Dostupnost pro menší investory
  Do fondů lze pravidelně investovat již od měsíční částky 500 Kč.

 Výše uvedené výhody mohou být však také nevýhodami, zejména pro aktivního investora.

Nevýhody fondu

 • Přílišná diverzifikace
  Vysoká míra diverzifikace v podstatě rozdrobí výkonnost jednotlivých titulů do výkonnosti blížící se průměru jednotlivých trhů nebo segmentů, tzv. indexů.
 • Možnosti portfolio manažera
  Portfolio manažer je nejdůležitější osobou fondu. Pro posuzování jeho výkonu se sleduje zejména jeho schopnost překonat benchmark (neboli srovnávací index trhu, který zastupuje). Tento srovnávací index může být pro portfoliomanažera omezením, neboť v souladu se strategií fondu je překonání tohoto indexu výsledkem jeho práce. Právě tato strategie fondu (jeho statut) však limituje možnosti portfoliomanažera (např. možnost spekulace na pokles ceny aktiva) narozdíl např. od manažerů hedgeových fondů, kteří mají při investičním rozhodování v podstatě volné ruce.
 • Náklady fondu
  Náklady fondu ovlivňují celkový výnos portfolia, takže při výběru fondů se zaměřte také na to, s jakými náklady je Vaše investice spojena. Jistým indikátorem je např ukazatel TER. Dle statistik jsou obvykle výnosnější levnější fondy.
 • Nízká flexibilita
  Je dána podstatou fondu a jeho statutem. Rychlé reakce na změny trhu jsou v případě fondu výrazně omezeny. To však nemusí být nutně nevýhodou.

Časté obavy investorů u podílových fondů

 

OBAVY Z KRACHU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Pokud zkrachuje investiční společnost, pro investory to neznamená zásadní riziko. Buď by se vyprodaly cenné papíry a investoři by byli vyplaceni, anebo by správu fondů převzal jiný správce.

OBAVY Z KRACHU FONDU 

Teoreticky se může stát, že hodnota fondu klesne na nulu. Musela by to však být zcela mimořádná situace, protože fond obsahuje desítky nebo stovky emitentů cenných papírů a museli by v tom případě zbankrotovat všichni.

 STRACH SVĚŘIT SVÉ PENÍZE NĚKOMU CIZÍMU

Ve správě financí máme často obavu svěřit své peníze někomu cizímu. Navíc máme pocit, že své peníze dokážeme spravovat lépe než specializované firmy nebo týmy. Drobní investoři v poslední době podléhají naivní představě, že dokážou bez potřebných znalostí sami obchodovat na burze, vybírat a nakupovat cenné papíry. Často tak dochází k záměně pojmů investování a spekulace.

Na druhou stranu, bohatší investoři ve větší míře investují prostřednictvím kolektivního investování, často ve fondech kvalifikovaných investorů. Věnují se tomu, čemu lépe rozumějí (tedy svému byznysu) a využívají tak svůj čas efektivně. Na specializované činnosti si najímají odborníky.

 

Tip, na co se podívat u podílového fondu

 ISIN (International Securities Identification Number):

Jde o jednoznačnou identifikaci fondu, který je vyjádřen dvanáctimístným číslem, které přiděluje centrální depozitář cenných papírů.

 

!!!

KIID (Key Investor Information Document):  

Jde o dokument, který obsahuje klíčové informace pro investory (tam musí fondy ze zákona zveřejnovat pravdu). Mrkněte se na roční nebo běžné náklady. Pokud přesahují 3% ročně, potom už nemusíte číst odstavce věnované cílům a politice fondu, protože základním cílem takového fondu je vytáhnout z lidí peníze.