Jak vybrat fond?

Výběr konkrétního fondu nebo portfolia fondů je pouze malá část úkolů, které stojí před inteligentním investorem do podílových fondů.

Nejprve je nutné zabývat se zásadami inteligentního investora.

Na co se zaměřit?

 • Správná definice investičních cílů
  Je součástí investičního plánu. Zjednodušeně popisuje, kdy, na co a kolik peněz budete potřebovat. Cílem může být jak budování kapitálu, tak jeho inteligentní správa (pravidla pro výběr peněz tak, abyste o svůj majetek nepřišli).
 • Strategie investování
  Na základě investičního horizontu, finannčích cílech, Vaší tolerance k riziku, daňových aspektech investice, zohlednění vlivu inflace a dalších faktorech, jde o nastavení pravidel jak pro základní rozložení investice, tak pro Vaše investiční chování v případech změn na trhu (jak se chovat, když trhy porostou nebo budou klesat - jde o to, abychom těmito prvavidly eliminovali vliv emocí). V rámci výběru podílových fondů je pak třeba se zaměřit na jasně definovanou strategii fondu a jakým způsobem odpovídá Vaší celkové investiční strategii.
 • Alokace aktiv
  Výběr jednotlivých tříd aktiv (akcie, dluhopisy, komodity, reality, apod.). Tato základní inteligentní alokace je zodpovědná z cca 95% za celkový investiční výsledek.
 • Rozložení rizika (diverzifikace)
  Úzce souvisí s alokací aktiv. Je třeba se spíše zaměřit na eliminaci rizik než jen na výnosový potenciál. Při plánování rozložení investice je třeba vzít v úvahu vzájemně nekorelující třídy aktiv (vzájemně se neovlivňující) a řadu dalších vlivů. Při výběru fondu se můžeme zaměřit například na diverzifikaci v rámci sektorového odvětví, regionů, tržní kapitalizace podniků, měn, správců fondů apod. Jednotlivá aktiva se vyznačují také různou mírou volatility (míry kolísání jeho hodnoty v čase - např. akcie jsou více volatilní než dluhopisy, přinášejí však obecně vyšší výnos, ale také vyšší míru rizika; snížení rizika vysoké volatility eliminuje dlouhodobost investice). Při plánování diverzifikace je třeba vzít v úvahu celou řadu těchto faktorů.
 • Náklady fondu
  Stejně jako u jakékoliv jiné investice i náklady fondů ovlivňují celkový výnos investice. Je třeba se detailně seznámit s náklady konkrétního fondu (vstupní, výstupní poplatky, poplatky za správu apod.). Zaměřte se zejména na ukazatel TER.
 • Obrátkovost portfolia fondu (Turnover Ratio)
  Zjednodušeně - jak často fond s daným portfolie obchoduje. Častější změny portfolia jsou většinou spojeny s vyššími náklady fondu. To však může být také vyváženo jeho vyšší výkonností.
 • Měnové zajištění
  Pokud investujete dlouhodobě (15 a více let nebo již čerpáte rentu), není nutné zajišťovat měnu u akciové části portfolia. V dluhoposové části portfolia je dobré mít korunové dluhopisy v českých korunách a cizoměnové dluhopisy v EUR/USD nebo také zajištěné do české koruny. Pokud máte kratší investiční horizont, je vhodné zajistit měnové riziko také u (určité) části akciového portfolia.
 • Správce fondu
  Dosahování plánovaných výnosů je u podílových fondů závislé na schopnostech managementu fondu. Je vhodné si zjistit informace o konkrétních manažerech fondu, o finančním zázemí a dlouhodobé stabilitě fondu apod.
 • Velikost fondu
  Obecně lze říci, že velký fond má k dispozici více finančních prostředků, může lépe využívat úspory z rozsahu a tím efektivněji rozložit fixní náklady. Zároveň má také větší zdroje pro analýzy trhu a tím i pro lepší investiční rozhodování. Neplatí to vždy, ale pokud plánujete dlouhodobou investici, raději se dívejte po větších fondech.
 • Emoce
  Jak napsal B. Graham, "největším nepřítelem investora je on sám". Investoři často podléhají svým emocím, které jsou způsobeny zejména mediálními zprávami o finančních trzích. Pokud máte dobře nastavenou investiční strategii a pravidla chování pro případy, kdy dojde na trzích k výrazným změnám, neměli byste podlehnout chybným rozhodnutím, založených na emocích, ale budete na tyto situace připraveni.

Podle čeho nevybírat fondy?

 • Historické výnosy
  Historické výnosy nemají zásadní vypovídací hodnotu o tom, jak se danému fondu bude dařit v budoucnosti. Daleko důležitější je výběr fondu na základě kritérií uvedených výše, zejména jeho strategie.
 • Rating fondů
  Rating, tedy hodnocení fondů ratingovými agenturami, může být jistým vodítkem pro posouzení fondu, nicméně nemůže být pouze na něm založeno rozhodnutí o jeho výběru. Ratingová agentura při hodnocení vychází z řady informací, které jsou běžnému investorovi těžko dostupné. Ne každý dobrý fond však má ratingové hodnocení, neboť je spojeno s poměrně vysokými náklady. Neexistence ratingu nebo jeho nižší hodnocení může být signálem o nižší kvalitě fondu, na druhou stranu se však situace na trhu neustále mění a u fondu s vysokým ratingem může v budoucnu dojít také k jeho zhoršení. I strategie "kup a drž" rozhodně neznamená "kup a ignoruj". Dobrý investiční poradce neustále monitoruje složení klientských portfolií a při výrazné změně v kavlitě fondu doporučuje vhodná řešení.
 • Marketingová komunikace fondů
  Stejně u jakéhokoliv jiného produktu není kvalita marketingu zárukou kvalitního řešení či produktu. Vždy se raději zajímejte o důležitá kritéria Vaší investice (viz výše), než o marketingovou komunikaci, která slouží jedinému cíli - prodeji.