Výluky z pojistného plnění

...čtěte pojistné podmínky...

Co byste měli vědět o pojistných podmínkách

Při uzavírání pojištění budete mít v ruce pojistnou smlouvu. Její součástí však jsou také další dokumenty, na které se pojistná smlouva odkazuje a nemusíte je mít přímo v ruce. Bývají často v elektronické podobě buď jako CD nebo dokument na webových stránkách pojišťovny. V každém případě je ale nutné prostudovat minimálně základní věci ještě před sjednáním pojistky, zejména následující:

POJISTNĚ - TECHNICKÉ ZÁSADY. Jde o zásady a technické kroky pojišťovny, které definují, jak se daná pojistná smlouva chová. Jde například o způsob výpočtu pojistného plnění a pravidla pro řešení nestandardních situací v souvislosti s pojistnou smlouvou.

Nejdůležitějším dokumentem, který by Vás měl rozhodně zajímat, jsou VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. Mohou se nazývat také jen POJISTNÉ PODMÍNKY nebo nějak podobně, ale vždy definují pojmy v pojistné smlouvě a zásady pro stanovení pojistného plnění.

Konkrétními podmínkami dané pojistné smlouvy se pak zabývají tzv. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY, SPECIFICKÉ POJISTNÉ PODMÍNKY nebo ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY. Ty podrobně upravují základní parametry Všeobecných podmínek.

Zaměřte se na výluky z pojistného plnění

Jde o pojišťovnou definované události, které pokud nastanou, tak dojde ke krácení pojistného plnění nebo pojistné plnění nebude vůbec vyplaceno.


 

Zaměřte se zejména na následující oblasti.

 • 1
  Jiná definice nemoci a úrazu pro pojišťovnu
  To, že je úraz nebo nemoc klasifikována lékařem, ještě nemusí znamenat, že stejnou definici používá pojišťovna. Typickými situacemi jsou například psychické nemoci a zdravotní potíže, které nebyly zachytitelné laboratorními nebo zobrazovacími metodami (např. bolesti zad nebo výhřezy plotének, ačkoliv nastaly po úrazu). Zejména u pojištění invalidity je třeba dávat pozor na to, zda se u dané pojišťovny vztahuje i na psychické nemoci, které tvoří téměř 20% všech příčin invalidity.
 • 2
  Zdravotní stav před počátkem pojištění
  Jde o případy onemocnění, které existovaly (byly diagnostikovány nebo léčeny) v době uzavření pojistky nebo v určité době před jejím sjednáním. Týká se to nejen onemocnění, která uvede pojištěný ve zdravotním dotazníku, ale i těch, která neuvede, i když to pojišťovna ve zdravotním dotazníku nevyžaduje. V případě, že se na základě takového onemocnění, o kterém ani pojištěný nemusel vědět, zhorší jeho zdravotní stav a stane se například invalidním, některé pojišťovny mu odmítnou pojistné plnění s odkazem na výluku.
 • 3
  Jiné výluky pro hlavní pojištění, jiné pro připojištění
  Například u pojištění smrti, která je sjednávána často ve dvou tarifech – jako hlavní tarif a jako doplňkový (připojištění). Zatímco v rámci hlavního tarifu jsou zahrnuty běžné výluky, u připojištění smrti je navíc vyloučena smrt v důsledku nemoci existující před počátkem pojištění, v důsledku sebevraždy nebo rizikových sportů.
 • 4
  Čekací (karenční) doba
  Klienti se často domnívají, že jsou na všechna sjednaná rizika pojištěni okamžikem uzavření smlouvy. To však není pravda. Jednak je potřeba uhradit první pojistné, kde od okamžiku přijetí platby pojišťovna garantuje tzv. předběžné krytí od uzavření návrhu na pojištění do okamžiku počátku pojištění (a akceptace návrhu pojišťovnou) v omezeném rozsahu a jednak řada pojistných rizik obsahuje tzv. čekací dobu. To je doba od počátku pojištění, po kterou pojišťovna nevyplatí pojistné plnění z pojistné události, která by jinak pojistnou událostí byla. Rozdíl, mezi výlukou a čekací dobou je v tom, že u výluky škodná událost nikdy nebude pojistnou událostí, zatímco u čekací doby ano, ale až v případě, že pojistná událost nastane po uplynutí čekací doby. Tato doba může být dost dlouhá, například u pojištění invalidity může u některých pojišťoven nastat po dvou až třech letech.
 • 5
  a jiné speciality...

Například při plnění za smrt, ke které dojde sebevraždou, je podle občanského zákoníku pojišťovna plnit tehdy, jestliže pojištění trvalo nejméně dva roky, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Některé pojišťovny však za tuto smrt neposkytují pojistné plnění nikdy, některé až po třech letech a některé uvádí, že mohou pojistné plnění přiměřeně krátit. Přiměřenost pak záleží na samotné pojišťovně.

Další specialitou je pojištění pro případ pracovní neschopnosti. U některých pojišťoven jsou výluky pro případy pracovních úrazů. V těchto případech budou mít smůlu lidé, kteří pracují za nízkou nebo minimální mzdu a další část mzdy jim vyplácí zaměstnavatel jiným způsobem (např. řidiči jako diety, stavební dělníci nebo pracovníci v gastronomii tzv. "na ruku" apod.). V těchto případech pak dostávají nemocenskou a ušlou mzdu podle pracovní smlouvy a najednou jim v rozpočtu chybí spousta peněz.

U tzv. OSVČ pak některé pojišťovny neposkytují plnění z rizika pracovní neschopnosti, pokud si neplatí nemocenské pojištění. Kolik podnikatelů si však nemocenské pojištění platí? Pak je mu pojištění tohoto rizika naprosto k ničemu.

Další případné problémy s pojistným plněním mohou nastat v případě aktualizace pojistných podmínek pojišťovnou v průběhu pojištění, přidáním nebo úpravou výluk a jiných omezení, o kterých ani nemusíte tušit.